Możesz mieć prawo do odszkodowania

Jeśli zostałeś poszkodowany w zamachu terrorystycznym lub byłeś w jego bliskim pobliżu, mogłeś być ofiarą przestępstwa terrorystycznego. W takim wypadku możesz mieć prawo do odszkodowania za szkody poniesione w wyniku tego przestępstwa.

Istnieją różne rodzaje odszkodowań. Możesz mieć prawo do:

  • odszkodowania od sprawcy
  • odszkodowania z ubezpieczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela
  • odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa wypłacanego przez Brottsoffermyndigheten.

Odszkodowanie

Jeśli ustalono sprawcę lub sprawców, możliwe jest wniesienie aktu oskarżenia i w takim wypadku ofiara przestępstwa może zażądać odszkodowania w sądzie. Odszkodowanie to rekompensata wypłacana przez sprawcę przestępstwa jego ofierze za szkody spowodowane wskutek przestępstwa. Jeśli chcesz zażądać odszkodowania, musisz poinformować o tym policję podczas przesłuchania dotyczącego przestępstwa. Dobrze jest poinformować o żądaniu odszkodowania od sprawcy na jak najwcześniejszym etapie postępowania prawnego.

W ubieganiu się o odszkodowanie może pomóc Ci doradca prawny pokrzywdzonego. Jeśli nie posiadasz takiego doradcy, pomoże Ci w tym prokurator. Po wydaniu przez sąd postanowienia o zapłacie odszkodowania zapłacić musi je sprawca przestępstwa. W windykacji należnego odszkodowania pomóc może bezpłatnie Kronofogden [Komornik].

Odszkodowanie z ubezpieczenia

Jeśli sprawca przestępstwa poniósł śmierć w związku z przestępstwem lub z innego powodu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, możesz mieć prawo do odszkodowania z ubezpieczenia. Możesz mieć również prawo do pewnego odszkodowania od ubezpieczyciela mimo tego, że sprawca zapłacił Ci odszkodowanie. O wysokości tego odszkodowania decydują warunki obowiązujące dla danego ubezpieczenia.

W celu uzyskania informacji na temat zasad obowiązujących w Twoim przypadku skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami. Możesz być objęty ubezpieczeniem w miejscu pracy lub ubezpieczeniem zawartym przez osobę, z która mieszkasz. Jeśli przestępstwo zostało popełnione z wykorzystaniem pojazdu, z ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu może zostać wypłacone odszkodowanie za szkody osobowe, o ile zezwalają na to warunki danego ubezpieczenia.

Jeśli zostałeś narażony na przestępstwo w czasie pracy, możesz otrzymać odszkodowanie za szkody osobowe poprzez ubezpieczenie pracodawcy w AFA Försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå [Biuro Ubezpieczeń Konsumentów] oferuje bezstronne porady dotyczące ubezpieczeń. Możesz być również objęty ubezpieczeniem przez swój związek zawodowy. Skorzystaj z pomocy osoby bliskiej w celu ustalenia, jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty.

Odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa

Odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa wypłacane jest przez skarb państwa. Można je uzyskać w przypadku, gdy nie możesz uzyskać pełnego odszkodowania za poniesione szkody w inny sposób, to znaczy poprzez odszkodowanie od sprawcy lub z ubezpieczenia. Zgodnie ze szwedzkimi przepisami dotyczącymi odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa w przypadku przestępstw terrorystycznych obowiązują takie same zasady jak w przypadku innych przestępstw.

Na portalu internetowym Brottsoffermyndigheten znajdziesz więcej informacji na temat odszkodowań wypłacanych w przypadku przestępstwa. Można tam również złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa. Formularze wniosku dostępne są w j. szwedzkim i angielskim.

W przypadku pytań o prawo do odszkodowania za szkody poniesione wskutek przestępstwa możesz zadzwonić do Brottsoffermyndigheten pod numer telefonu 090-70 82 00.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten